Trabzon 2 Şubesi

ÜYELERİMİZ İÇİN AŞI-PCR TEST BİLGİSİ İTİRAZ DİLEKÇESİ

T.C.

………………….. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

…/.../2021

Tarafımdan üniversitedeki kamu görevini yürütebilmem ve işyerime girebilmek için Covid-19 salgınına karşı olmuş isem aşı bilgisi, aşı olmamış isem PCR testi sonucunu ibraz etmem istenilmiştir.

Salgın hastalık hallerinde kişi veya toplum hakkında uygulanacak tedbirler 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 72 nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede, salgın hastalıklar tahdidi olarak tek tek sayılarak Covid-19 salgınına yer verilmediği gibi maddede, kişilerden zorunlu aşılama veya zorunlu hastalık tanı/teşhis testleri bilgisi istenebileceğine dair hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

Dolayısıyla şahsımı aşı veya test yaptırmaya zorlayan idari tedbirlerin/tasarrufların hukuki ve kanuni hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.

Türkiye’nin de taraf olduğu Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi’nin 2 nci maddesi, insanın önceliğini esas almakta ve “İnsanın menfaatleri ve refahı, bilim veya toplumun menfaatlerinin üstünde tutulacaktır.” hükmünü içermektedir. Bu doğrultuda insanın kendi menfaatleri, örneğin, insan sağlığı, toplumun genel menfaatlerinin üstünde tutulacaktır. Sözleşme’nin 5 inci maddesinde ise “Sağlık alanında herhangi bir müdahâle, ilgili kişinin bu müdahâleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir.” hükmünü getirerek müdahâlelerin ancak özgür iradeye dayanabileceği belirtmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); bireylerin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünün, onlara sağlanan tıbbi bakımın seçimine katılımlarının ve bu husustaki rızalarının ve maruz kaldıkları sağlık risklerini değerlendirebilmelerine olanak tanıyan bilgilere erişimin Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamında olduğuna dikkat çekmektedir. (Marie ThérèseTrocellier/Fransa, B. No: 75725/01, 5/10/2006)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6 ncı maddesi hükmüne göre kişilerin sağlığına ve sağlık durumuna ilişkin veriler özel nitelikte kişisel verilerdir. Söz konusu kanun hükmüne göre özel nitelikte kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu çerçevede sağlığıma/sağlık durumuma ilişkin bilgiler ihtiva eden aşı ve PCR test sonuç bilgilerinin özel nitelikte kişisel veri olduğuna; mahkeme kararı olmaksızın idari tasarruf veya kararla tarafımdan bu bilgilerin istenilemeyeceğine şüphe yoktur.

Tarafımdan aşı veya PCR rest sonucu bilgisi istenilmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmadığı gibi şahsımdan bu bilgilerin istenilmesi ve söz konusu bilgileri vermeme bağlı olarak herhangi bir yaptırımla/tedbirle karşı karşıya bırakılmam da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ihlali yanında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134 üncü maddesindeki “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve 135 inci maddesindeki “kişisel verilerin kaydedilmesi” suçlarına vücut verecektir.

Bu itibarla hukuki ve kanuni dayanaktan yoksun ve konusu suç teşkil eden aşı veya PCR test sonucu bilgisinin tarafımdan istenilmesine muvafakat vermediğimi ve söz konusu bilgileri vermeyeceğimi,herhangi bir yaptırımla karşı karşıya bırakılmamamı, aksi halde yukarıda mezkûr yasal haklarımı kullanacağımı beyan eder; gereğini arz ederim.

İsim&Soyisim

İmza